INDEX > PROJEKTY > Žalmy slovenských skladateľov

ŽALMY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV – spojenie 3000-ročných textov so súčasnou hudbou.
14 skladieb pre spev a gitaru na texty biblických žalmov od 14 slovenských skladateľov a skladateľov žijúcich na Slovensku, ktoré boli napísané na výzvu hudobného vydavateľstva Slovak Music Bridge.

Koncertná premiéra projektu, 20. júna 2014 o 20.00 hod., Koncertná sieň Klarisky v Bratislave
PROGRAM KONCERTU (.pdf)

Usporiadateľ: Slovak Music Bridge

Skladatelia: Vladimír Bokes, Víťazoslav Kubička, Miloš Betko, Juraj Vajó, Peter Groll, Jana Kmiťová, Daniel Remeň, Ľuboš Bernáth, Nuno Figueiredo, Zdenka Fekiačová Skruteková, Ondrej Veselý, Samuel Hvozdík, Jakub Laco, Peter Javorka.
Speváci: Eva Šušková, Jana Pastorková, Terézia Kružliaková, Martin Gyimesi, Tomáš Šelc
Gitaristi: Ondrej Veselý, Martin Krajčo, Miloš Slobodník, Vladimír Ondrejčák

Koncert podporili:
Ministerstvo kultúry SR, Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) a Hudobný fond .

Vladimír Bokes
 • 1960 – 1965 Konzervatórium v Bratislave (violončelo a kompozícia – Juraj Pospíšil)
 • 1965 – 1970 VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes, Dezider Kardoš)
 • 1970 – 1975 pedagóg hudobnej teórie na Konzervatóriu v Bratislave
 • 1975 – 1982 pedagóg teoretických predmetov na VŠMU
 • od 1982 pedagóg kompozície na VŠMU
 • 1993 profesor VŠMU
 • 1993 – 1998 predseda festivalového výboru medzinárodného festivalu Melos-Étos
 • od 2002 predseda Rady Hudobného fondu
"Bokesovu tvorbu od začiatku ovplyvnila poetika Druhej viedenskej školy, dodekafónia a serializmus, ako aj technológie povojnovej avantgardy (Sequenza, 1965; Klavírne trio, 1967). Aj neskôr ostal verný racionálnym metódam kreovania hudobného materiálu. V hľadaní vlastnej cesty postupne dospel od polyrytmie, polymetrie až k aleatorike, pričom sa jednotiacim prvkom v jeho kompozíciách stal princíp zlatého rezu, Fibonacciho rad, ktorý aplikuje na horizontálny i vertikálny parameter hudobného diela (Nokturno, 1975; Spôsob ticha, 1977; Dobrý deň, Mr. Fibonacci, 1977; Koncert pre klavír a orchester, 1976). Absolútnu kontrolu a organizáciu kombinuje s princípmi aleatoriky (Línie pre 12 spevákov, 1978). Konfrontuje tak princípy prísnej organizácie s náhodnými operáciami. Ťažisko Bokesovej tvorby spočíva v orchestrálnej a komornej tvorbe. Bokesova orientácia na technológie avantgardnej 'západnej hudby' spôsobila, že verejné i rozhlasové predvádzanie jeho tvorby bolo v osemdesiatych rokoch zakázané." (GODÁROVÁ, Katarína: Vladimír Bokes. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 51.) www.vladimir.bokes.org
Víťazoslav Kubička
Žije a tvorí v Bratislave jako umelec v slobodnom povolaní.
Autor 240 komorných diel, 30 duchovných piesní.
Duchovné opery:
 • Evanjelium podľa Lukáša (2003, libreto: Ondrej Odokienko, Banská Bystrica)
 • Znovuzrodenie (2005, libreto: autor)
 • Martin Luther (2007, libreto: Slavomíra Očenášová-Štrbová)
 • Kristov dotyk (2007, zahraničná premiéra Smetanova Litomyšl 2007, libreto: autor)
 • Betlehem (2008, libreto: Ján Masaryk)
 • Marína Havranová (2008 miešaný, libreto: Michal Babiak)
 • Šavol (2009, libreto: Teodor Križka, premiéra 4.júla Kežmarok)
 • Evanjelium podľa Jána (2010, libreto: autor)
 • Jakub Kray (2012, libreto: autor)
 • Pieseň Piesní (2009, libreto: Ľubomír Feldek)
 • Kráľovstvo lesa (2013, libreto: Marián Číž)
Vokálno symfonické diela:
 • Requiem (2005, Košice)
 • Šavlovo obrátenie, kantáta (2007, Košice)
 • Osemnešťastný člověk, symfonická báseň (2012 Bratislava)
Ceny:
 • 9. miesto - UNESCO Paríž za kompozíciu Fantázia pre flautu a klavír (1979)
 • cena Jána Levoslava Bellu - SHF (1994)
 • cena Telemúza - za scénickú hudbu (Slovenská televízia 1996)
Ďalšie informácie o autorovi:
INTERNATIONAL WHO'S WHO IN MUSIC AND MUSICIANS' (International Biographical Centre Cambridge CB2 3QP England)
The international Who's Who in Classical Music (www.tandf.co.uk) England
Who is Who. Verlag für Personenenzyklopädien AG (www.whoiswho-verlag.ch)
Groove (Paris)
Miloš Betko študoval kompozíciu v Bratislave (VŠMU/V. Bokes) a v Paríži (CNSMD/P. Méfano). Typickou črtou jeho tvorby je stieranie hraníc medzi prvoplánovou skutočnosťou a štylizovaným rituálom (Walter in Baden, Kancelária na ceste). Jeho diela sú zmesou zvukových a vizuálnych udalostí (Sem-a-Tam, Hm, 6 gamblerov). Do svojich skladieb často zapája aj detských interpretov, ktorí účinkujú spolu s profesionálnymi muzikantmi, čo pozitívne ozvláštňuje atmosféru skúšok i koncertov (Koncert pre klarinet a 14 klarinetistov, Kvintet pre orchester). Ako huslista bol zakladajúcim členom súboru súčasnej hudby VENI ensemble, členom súboru starej hudby Musa Ludens a koncertným majstrom folklórneho súboru Ifjú Szivek. Ako hudobný režisér realizoval množstvo nahrávok klasickej a filmovej hudby pre rôzne domáce aj zahraničné vydavateľstvá (Slovenský rozhlas, Slovart Music, HNH International, VDE-GALLO, L’Empreinte Digitale, Raffaela Productions, Sullivan Entertainment, BBC, CBC, a i.). V roku 2006 založil, a odvtedy vedie, hudobné vydavateľstvo Slovak Music Bridge, ktoré je zamerané na všestrannú podporu súčasnej slovenskej tvorby (objednávky hudobných diel, digitálne spracovanie a vydávanie notových materiálov, organizácia koncertov, vydávanie zvukových nosičov).
Juraj Vajó (*20. 12. 1970 Košice) hudobný skladateľ, žije v Košiciach. Vyštudoval kompozíciu na VŠMU v Bratislave (Ivan Parík). V súčasnosti pôsobí ako učiteľ na Konzervatóriu v Košiciach, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity, a ako externý hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase. V roku 2002 sa zúčastnil letných kompozičných kurzov v Reichenau (Rakúsko, Kurt Schwertsik) a v roku 2003 Ostravských dní novej hudby (Alvin Lucier, Tristan Murail, Christian Wolf, Frederik Rzewski) a v roku 2005 letných kompozičných kurzov v Českom Krumlove (Xiaoyong Chen, Marek Kopelent) V roku 2008 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave (Vladimír Bokes).
Peter Groll komponuje komornú a orchestrálnu hudbu, hudbu k filmu, spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Jeho hudba odznela v Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Bruseli, v Neerpelte Belgicku, v DTW a Danspace v New Yorku, ako aj Berlíne, Budapešti, Varšave, Prahe, Jekaterinburgu, Wroclave, Kišineve. Získal ceny Dosky 2005 (Tiso), Dosky 2010 (4Men) za najlepšiu divadelnú hudbu sezóny, cenu od Slovenského zväzu autorského za najúspešnejšiu skladbu mladého autora (2005), prémiu Literárneho fondu za hudbu k filmu Quarttéto (2003) a ďalšie ocenenia. Na objednávku komponoval orchestrálne skladby pre medzinárodne festivaly Melos Ethos (2007) a BHS (2012). Je členom združenia skladateľov súčasnej hudby SOOZVUK.
Jana Kmiťová absolvovala Konzervatórium v Košiciach (klavír, kompozícia), VŠMU v Bratislave (kompozícia) a Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (kompozícia), ktoré ukončila s cenou rektora (Würdigungspreis). V roku 2003 získala medzinárodnú kompozičnú cenu v japonskom Takefu a 2008 cenu Jana Levoslava Bellu. Na rok 2013 jej bolo uznané pracovné štipendium rakúskeho ministerstva kultúry a zároveň jej orchestrálna skladba „Tri žalmové fragmenty“ bola vybraná na Svetové dni novej hudby 2013. Jana Kmiťová sa zároveň venuje aj literatúre a výtvarnému umeniu (2008 – Cena Ivana Laučíka za poéziu). Medzi jej najvýznamnejšie skladby patria orchestrálne kompozície „Tri žalmové fragmenty“ a „Zátišie s vetrom“, ako aj tretie sláčikové kvarteto „Strmé mosty“, či skladba „Metamerie“ pre fujaru sólo a 15 hráčov. Na rok 2014 získala štátne štipendium rakúskeho ministerstva kultúry.
Daniel Remeň študoval skladbu u Juraja Tandlera (1991 – 1997) a pokusne u Josefa Sixtu (1998 – 1999). Corps de Danse (1999) pre sláč. orch. uviedli v rámci 7th European Youth Festival (Emmen, Švajčiarsko). Pre Zuzanu Biščákovú vytvoril klavírnu verziu dychového sexteta z r. 1994 na motívy Malého princa A. de Saint-Exupéryho (2007). Dodnes sa teší najviac z divadelných šlágrov Kurta Weilla, jeho favoritmi zostali dlhé roky Claude Debussy, Igor Stravinskij, David Bowie, Dusty Springfield a Tom Verlain.
Ľuboš Bernáth vyštudoval kompozíciu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde navštevoval odbor skladba u Mgr. art. Stanislava Hochela. Po maturite v roku 2001 sa stal poslucháčom skladby VŠMU v Bratislave v triede doc. Jevgenija Iršaia V rokoch 2006 až 2009 pôsobil ako doktorand na Katedre teórie hudobného umenia VŠMU pod vedením Mgr. art. Ladislava Kačica. V súčasnosti pôsobí pedagogicky na Katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave, kde vyučuje hudobnú analýzu, kontrapunkt a harmóniu. Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a i. Okrem toho od roku 2008 pôsobí aj na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg teoretických predmetov a skladby.
Nuno Figueiredo (Portugalsko) študoval hru na trubke na Konzervatóriu Calouste Gulbenkian v Aveire a kompozíciu na Univerzite Aveiro v Portugalsku. Okrem akademických štúdií pod vedením Joao Pedro Oliveira a Joan Riera, zúčastnil sa aj na viacerých kompozičných kurzoch, vedených skladateľmi ako Emanuel Nunes, Christopher Bochmann, Kaija Saariaho a Beat Furrer, atd. Získal viacero ocenení v rôznych kompozičných súťažiach: 2009 Najlepšia portugalská skladba v 10. Medzinárodnej Súťaži Elektroakustickej Hudby, organizovanej Miso Music Lisabon, za skladbu The Electronic Sounds of the Birds; finalista v 2. Medzinárodnej Kompozičnej Súťaži, organizovanej Casa da Música Porto, so skladbou Klanken Uit; 2010 1. cena v 5. Medzinárodnej Orchestrálnej Kompozičnej Súťaži v Póvoa de Varzim za skladbu Ocaso; 2012 čestná cena poroty v 1. Medzinárodnej Kompozičnej Súťaži Caravelas za skladbu Zoey, Duas Imagens Poéticas; 2013 finalista 1. Orchestrálnej Kompozičnej Súťaže “Novos Compositores“, organizovanej orchestrom Metropolitana Lisabon, so skladbou Considerationibus; 2014 1. Cena v 1. Medzinárodnej Kompozičnej Súťaži Jorge Peixinho za skladbu Memorandum of understanding... Popri záujme o súčasnú hudobnú kompozíciu, je aktívny aj v oblasti hudobnej tvorby pre deti. Jeho didaktické diela sa stretli s veľkým pozitívnym ohlasom, ktorý vyústil do pozvaní niektorými hudobnými konzervatóriami vytvoriť nový program komornej hudby, ktorý by integroval všetky hudobné nástroje. Počas práce ako umelecký koordinátor v Dychovom súbore v Santa Comba Dao, na Regionálnom Konzervatóriu v Coimbre a na Konzervatóriu Hudby a Umení Dao vytvoril veľkú časť skladieb pre flexibilné hudobné súbory. Jeho didaktická tvorba v súčasnosti počíta s viac ako desaťročnými skúsenosťami a pozostáva z viac ako sto diel pre heterogénne detské a mládežnícke hudobné súbory.
Zdenka Fekiačová Skruteková
Štúdium:
 • 2010 – 2012 Akadémia umení v Banskej Bystrici – magisterské štúdium v odbore hudobné umenie – kompozícia v triede prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, dekana FMU
 • 2010 – 2012 Doplňujúce pedagogické štúdium FMU AU
 • 2007 – 2010 FMU AU – bakalárske štúdium v odbore hudobné umenie – kompozícia v triede prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho
 • 2001 – 2007 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici – absolventka hry na klavíri pod pedagogickým vedením Mgr. Aleša Solárika
Súťaže a ocenenia:
 • 2012 – GENERACE – Mezinárodní soutěž skladatelů do třiceti let, 1. kategória: čestné uznanie za skladbu pre sláčikové kvarteto Misericordia Maggio con noi
 • 2008 – Mezinárodní skladatelská soutež u príležitosti 100. výročí narození M. Kabeláče a O.Messiana – postup do finále – skladba Vánok pre klavír
Aktuálne umelecké pôsobenie:
 • korepetície a aranžovanie skladieb pre Komorný súbor, Komorný spevácky zbor a popových spevákov ZUŠ S.Stračinu
 • umelecká vedúca mládežníckeho zboru Hosanna z Detvy (komponovanie gospelových piesní, aranžovanie, spev, klavír)
 • hlavná organistka vo farskom kostole Všetkých Svätých v Divíne
Samuel Hvozdík študoval na konzervatóriu v Košiciach (Klement Rečlo, Norbert Bodnár). Pravidelne sa zúčastňuje súťaží: Hudba bez hraníc (2. miesto za improvizáciu), Súťaž slovenských konzervatórií v skladbe (1. miesto za Acheron pre veľký orchester). V súčasnosti študuje na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Lucia Papanetzová). Pravidelne sa zúčastňuje festivalov Ars Nova Cassoviae, Hudobné rezonancie, Opus Nova, Orfeus, ISCM New Music Days. Je členom študentského ansámblu Veni Academy. Vydal niekoľko albumov elektronickej hudby napr. Seven Suns, Nuss, Atrium, Sleeping Indrustry [ep], ktoré sú dostupné na jeho stránke. V roku 2013 sa podieľal na založení vydavateľstva RestArt Label, ktoré sa zameriava hlavne na amatérsku hudobnú produkciu. Zložil hudbu k filmom Michala Gálika – Zelená Poušť a Muž, který sází stromy. Spolupracuje s umelcami ako napríklad Jana Surovičová, Extract Here, Avalele, Panáčik, Impurfekt, Jim Tetlow, Samčo brat dážďoviek. Je taktiež autorom poézie a krátkej prózy a rád fotí.
Jakub Laco sa narodil v Bojniciach. K hudbe inklinoval už od útleho detstva, keď už ako trojročný hral na bicie nástroje, neskôr na klavíri a na gitaru. V neskoršom veku sa začal venovať hre na dychové nástroje. V roku 2008 nastúpil na Žilinské konzervatórium do pozaunovej triedy Michala Besucha. Konzervatórium ukončil v týchto dňoch v pozaunovej triede Martina Žideka. Jeho skladateľské začiatky siahajú do skorého detstva, no o skutočných kompozíciách môžeme hovoriť až na konzervatóriu, kde komponoval pod vedením Pavla Kršku, neskôr pod vedením priateľa Daniela Chudovského. Aktuálne je prijatý na štúdium kompozície na Akadémiu umení do Banskej Bystrice.
Peter Javorka sa narodil v Ružomberku. V rokoch 2007-2011 študoval na Konzervatóriu v Žiline hru na klavíri (D. Andrejková) a skladbu (P. Krška). Od roku 2011 je poslucháčom VŠMU v Bratislave, kde študuje skladbu pod vedením prof. Jevgenija Iršaia. Absolvoval ročný študijný pobyt na Hudobnej akadémii v Krakowe. Zúčastnil sa Medzinárodného workshopu pre perkusionistov a skladateľov v Trsteniciach a v roku 2013 bol rezidentom Ostrava days. Svoje skladby konzultoval so skladateľmi ako Ch. Wolff, C. Bauckholt, D. Andrikopoulos, D. Matej... V roku 2012 získal 2. cenu na medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE za Trio pre husle, violončelo a klavír.
Slovenská sopranistka Eva Šušková absolvovala štúdium spevu u Viktórii Stracenskej na VŠMU v Bratislave, kde v roku 2013 úspešne obhájila dizertačnú prácu u Petra Mikuláša. Paralelne s pedagogickými (pedagóg na Katedre hudobnej výchovy na PdF UK) a organizačnými aktivitami (cyklus (Ne)známa hudba združenia Albrechtina, každoročný Letný koncert v ruinách kláštora Katarínka), sa profiluje ako výrazná osobnosť komorného a koncertného umeleckého života, nevynímajúc rôznorodé formy hudobného divadla. V slovenských operných domoch a na zahraničných scénach (Česko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko) stvárnila niekoľko významných postáv, ako Tatiana, Desdemona, či Fiordiligi. Scénicky tiež naštudovala Schönbergovu monodrámu Pierrot Lunaire. Na konte má i uvedenie a nahrávku Hummelovej opery Mathilde de Guise, ale aj kreáciu premiér šiestich pôvodných slovenských opier. Orientuje sa v širokom repertoári, pričom odborná kritika najviac vyzdvihuje jej interpretačný vklad v dielach klasikov 20. storočia. Účinkovala na mnohých významných európskych festivaloch (Gaida, Pražské premiéry, BHS, Melos Étos, Zémpléni fesztivál, Neuen Musik in Bamberg, Konvergencie, Dni starej hudby, a i.) , kde spolupracovala s orchestrami a súbormi Prague Modern, Quasars Ensemble, Solamente naturali, Ostravská filharmonie, Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a ďalšími. Nahrávala pre Brilliant Classics, CPO, Dynamic, Slovenský rozhlas, Hudobný fond a Diskant. V roku 2013 získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie.
Jana Pastorková je absolventkou Konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Rok študovala spev na Conservatoire National Supérieur de Musique v Lyone. Zúčastnila sa viacerých interpretačných kurzov zameraných prevažne na starú hudbu. Počas štúdií pôsobila ako hosť v Opere SND, Komornej opere, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde neskôr bola angažovaná ako sólistka. Hosťovala tiež v Komornej opere Orfeo v Brne. V súčasnosti sa venuje predovšetkým koncertnej činnosti. Spolupracuje s početnými domácimi a zahraničnými telesami, napr. Musica aeterna, Solamente naturali, Musica florea, Ars Antiqua Austria, Arte dei Suonatori, Collegium Marianum, SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Slovenská filharmónia a i. Realizovala nahrávky pre viaceré hudobné vydavateľstvá.
Terézia Kružliaková študovala spev na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Z. Livorovej. Vokálne sa neskôr zdokonaľovala na majstrovských kurzoch Reginy Resnik v talianskom Trevise. Už počas štúdia účinkovala v Štátnej opere v Banskej Bystrici, od roku 2003 je sólistkou Opery SND v Bratislave. Mladá interpretka zaznamenala viacero úspechov na domácich i zahraničných vokálnych súťažiach (víťazstvo na Súťaži A. Dvořáka v Karlových Varoch, titul laureátky na súťaži Toti dal Monte v talianskom Trevise). V roku 2004 sa predstavila ako Rosina v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly v Teatro Comunale v Trevise a o rok neskôr túto rolu stvárnila i v portugalskom Porte. Na domácej scéne stvárnila postavu Orsiniho v Donizettiho Lucrezii Borgii, či Suzuki v Pucciniho Madame Butterfly pod režijným vedením Petra Konwitschného. Úspešné boli aj účinkovania v Gounodovom Faustovi (Siebel), v Čajkovského Eugenovi Oneginovi (Oľga), v Mozartovej Čarovnej flaute (Tretia dáma), vo Verdiho Traviate (Flóra), ako aj v Scuhoňovej Krútňave (Zuzka). V októbri roku 2011 spievala vo viedenskom Konzerthause v Mozartovej Korunovačnej omši i v piesňovom recitáli, kde interpretovala piesne Jevgenija Iršaia. V Brne hosťuje v hlavnej postave Rossiniho opery Popoluška, aj ako Oľga v Čajkovského Eugenovi Oneginovi. V októbri 2012 účinkovala vo francúzskom Marseille na koncerte operných árií v Théâtre Toursky. Účinkovala na popredných hudobných festivaloch doma i v zahraničí (Bratislavské hudobné slávnosti, Festival súčasnej hudby a operná časť Zvolenských hier zámockých vo Zvolene, Festival Carla Dittersa von Dittersdorf v Jeseníkoch, Dvořákov Olomouc, Pražské jaro, Podzimní festival duchovní hudby v Olomouci a i.).
Ako koncertná speváčka často spolupracuje s poprednými domácimi a zahraničnými orchestrálnymi a vokálnymi telesami. V rámci festivalu BHS 2011 sa predstavila v koncertnom predvedení Donizettiho opery Lucrezia Borgia spolu so svetoznámou sopránovou hviezdou Editou Gruberovou a ďalšími poprednými slovenskými spevákmi. K jej najnovším operným rolám na scéne SND patrí stvárnenie Rosiny v Rossiniho Barbierovi zo Sevilly, ktorého premiéra odznela 8. februára 2013.
Martin Gyimesi

Vzdelanie
1997 – 2001 SPŠe, odbor TIS, Bratislava
1989 – 1997 Základná jazyková škola, Škarniclova – Palisády, Bratislava

Doplnkové vzdelanie
2011 – 2012 VŠMU v Bratislave, spev, Ľ. Rybárska
2011 – Štátne konzervatórium v Bratislave (operetná špecializácia)
2005 – 2011 Štátne konzervatórium v Bratislave (operný spev prof. Gurgen Ovsepian)
1989 – 1997 ZUŠ Topoľčianska, Bratislava (zobcová flauta, altsaxofón)

Umelecké skúsenosti
2013 – Sólista opery SND v postavách: Nemorina z opery Nápoj lásky (G. Donizetti), Tamino z opery Čarovná flauta (W. A. Mozart), Don Ottavio z opery Don Giovanni (W. A. Mozart), Malcolm z opery Macbeth (G. Verdi), Edmondo z opery ManonLescaut (G. Puccini), Alan Campbell z opery Dorian Gray (Ľ. Čekovská) a i.
2013 – Koncertné prevedenie opery Ernani (G. Verdi) pod taktovkou F. Haidera. Postava Don Riccardo. Live vysielanie.
2011 – člen speváckeho koncertného zoskupenia „Ovsepianovci“
od 2009 – Štátna opera Banská Bystrica – pravidelné sólové hosťovanie (opereta Indigo, opereta Cigánska láska, opera Fedora a Eugen Onegin)
od 2009 – SND Bratislava, člen operného zboru. Sólové vystupovanie v operách AIDA, Manon Lescaut, Mister Scrooge, Barbier zo Sevilly, Veľká doktorská rozprávka, Čarovná flauta
2009 – 2011 Účinkovanie v muzikáli František z Assisi, Nová scéna Bratislava
2001-2003 – Frontman rockovej kapely „Marquee“ (Queen-revival) SR, ČR
2001 – 3. miesto v súťaži „Chanson Francaise“ v historickej budove opery v chorvátskom Splite (medzinárodná súťaž)
1989 – 2001 – Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením Mgr. M. Rovňákovej
Tomáš Šelc je absolventom Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede prof. Petra Mikuláša. Pred štúdiom na VŠMU absolvoval operný spev a zborové dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave (Alžbeta Michálková, Dušan Bill). V roku 2013 získal cenu Študentská osobnosť Slovenska za rok 2013/2014 v kategórii Hudba a umenie.
Napriek mladému veku je všestranným interpretom venujúcim sa duchovnej hudbe, piesnˇovej tvorbe, opere i operetnému žánru. Od roku 2006 sa pravideľne zúcˇastňoval na domácich a zahranicˇných medzinárodných speváckych sútˇažiach (Vráble, Trnava, Karlove Vary, Kromeˇrˇíž, Olomouc, Eger, Praha, Mníchov, Berlín), na ktorých sa pravidelne umiestnˇoval na najvyšších priecˇkach (osem prvých miest, jedno druhé a jedno tretie miesto) a získaval mimoriadne ocenenia poroty.
Predstavil sa na prestížnych koncertných pódiách a medzinárodných festivaloch v Bratislave (Konvergencie, Bratislavské hudobné slávnosti, Albrechtina), Žiline (Stredoeurópsky festival koncertného umenia), Spišské podhradie (Musica Nobilis), Košiciach, Brne (Veľkonočný festival duchovnej hudby), Prahe (Pražské jaro, Festival Jarmily Novotnej), Bayreuthe, Hannoveri (NDR), Johannesburgu (Johannesbourg International Mozart Festival), Varšave (Veľkonočný festival Ludwiga van Beethovena), Wroclawe (Wratislavia Cantans), Santanderi (Festival de Santander), Tokyu, Kanazawe, Lübecku (Schleswig-Holstein Musik Festival) a iných. Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v nemeckom Lübecku.
Spoluúcˇinkoval na svetových premiérach diel Jorgea Bossa a Vladimíra Godára. Realizoval nahrávky pre vydavatelˇstvá Hänssler Classic (Gabriel Fauré: Requiem/dir. Rolf Beck), Pavian Records (Vladimír Godár – Querela pacis/dir. Andrew Parrott) a v roku 2012 vydal v Pavian Records svoje profilové CD s piesnˇovou tvorbou Alexandra Albrechta – „Biographie“. V roku 2013 vydal vo vydavateľstve Music Forum svoje druhé profilové CD so slovenskou duchovnou tvorbou pod názvom “Ave Maria et alia opera musica sacra”. Toto CD je nominované na album roka za rok 2013 v kategórii Klasická hudba v súťaži Radio_Head Awards.
V roku 2013 debutoval v Národnom divadle Brno v úlohe Masetta (W. A. Mozart - Don Giovanni) a v roku 2014 sa predstavil v Národnom divadle Brno v úlohe Visconte di Suze (G. Donizetti – Maria di Rohan) a v Slovenskom národnom divadle v úlohe Publia (W. A. Mozart – La Clemenza di Tito).
Ako sólista spolupracoval so Singapore Symphony Orchestra, Johannesbourg Mozart Festival Orchestra, Kanazawa Symphony Orchestra, Barockorchester Elbipolis Hamburg, Süd-west Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, Schleswig Holstein Orchester, Savaria Barok Orchester, Dohnányi Orchestra Budafok, Orchestre National des Pays de la Loire, Filharmóniou Zlín, Janácˇkovou filharmóniou Ostrava, Filharmóniou Brno, Cˇeskými komornými sólistami, SKO Bohdana Warchala, súbormi starej hudby Musica Florea, Solamente naturali a dˇalšími.
www.tomasselc.com
Ondrej Veselý interpretačne vyrástol z toho najlepšieho zo slovenského hudobného prostredia – vzdelanie získal pod vedením Martina Krajča, Jozefa Zsapku, Petra Remeníka, Adama Marca a Lukáša Borzíka. V akademickom roku 2012/2013 študoval na prestížnom Conservatorium Maastricht (Holandsko) pod vedením Carla Marchioneho. V hudobnom prejave sa vyznačuje dôrazom na prirodzenú muzikalitu vyrastajúcu z pochopenia a vhľadu do špecifického naturelu a rétoriky hudobného textu interpretovaných skladieb. Jeho interpretačné zameranie je priamo spojené so slovenskou hudobnou kultúrou a jej skladateľskými osobnosťami akými sú Jozef Kolkovič, Iris Szeghy, Marián Budoš, Viera Janárčeková, Víťazoslav Kubička, Peter Machajdík, Július Fujak, a i., s ktorými aj osobne kooperuje na rôznych projektoch. Jeho interpretačná aktivita vyústila i do priamej spolupráce so skladateľmi z Belgicka, Talianska, Brazílie, Švédska, USA a Austrálie, z ktorých mnohí dedikovali diela práve Ondrejovi Veselému. Ako skladateľ a aranžér komponuje diela sólového a komorného charakteru. Jeho aranžmány zazneli už na troch kontinentoch (Európa, Amerika, Ázia) a sú hrané, o. i., prominentnými interpretmi ako sú gitaristi Sergio a Odair Assad (Brazília), Denis Sung-ho Jansens (Južná Kórea), violončelista Yo Yo Ma (USA), Palomar Ensemble (Chicago). Dlhodobo taktiež spolupracuje s brazílsko-americkou skladateľkou Clarice Assad. Svoje aranžmány a kompozície publikuje v americkom vydavateľstve Virtual artist collective, či slovenskom Slovak music bridge.
Martin Krajčo vyštudoval hru na gitare v triede prof. Jozefa Zsapku na bratislavskom Konzervatóriu a na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Na mnohých európskych majstrovských kurzoch študoval pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Alexa Garrobeho, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Walter Salina, Luisy Walkerovej a iných významných gitaristov. Ocenenia získal na domácich a medzinárodných súťažiach v Aix en Provence, Banskej Bystrici, Bratislave, Kutnej Hore, Sernancelhe a Viedni. Dosiaľ účinkoval na domácich i medzinárodných festivaloch a na koncertoch v Rakúsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku a Portugalsku. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi i zahraničnými orchestrami. Taktiež ako komorný hráč spolupracoval s mnohými významnými sólistami a súbormi (Emily Van Evera, Andrea Dudášova, Sefika Kutluer, Eugen Prochác, Ján Slávik, Moyzesovo kvarteto, Bratislavské sláčikové kvarteto). Od roku 1997 je členom Bratislavského gitarového kvarteta, ktoré koncertovalo na Slovensku i v takmer všetkých krajinách Európy a jej metropolách (Belehrad, Bratislava, Madrid, Paríž, Praha, Viedeň). Kvarteto tiež premiérovo uviedlo viacero skladieb slovenských autorov (Peter Breiner, Martin Burlas, Vladimir Godár, Jozef Kolkovič, Egon Krák, Ladislav Kupkovič, Pavol Malovec, Ilja Zeljenka). Bratislavské gitarové kvarteto spolupracovalo s orchestrami na uvedení koncertantných skladieb Joaquina Rodriga, Petra Breinera, Germaine Tailleferre a Martina Burlasa. Martin Krajčo sa venuje s manželkou Radkou Krajčovou aj duetovej hre. Je domácim priekopníkom hry na historických nástrojoch 19. storočia. Krajčova diskografia obsahuje sólové diela (Torroba, Tansman, Mompou, Farkas, Brouwer, Bogdanović, Mertz), gitarové duetá (Mertz) a skladby pre gitarové kvarteto (Rossini, Ravel, Brouwer, Dyens, Falla, Piazzolla). Krajčo je autorom dizertačnej prace Hudba pre gitaru v Bratislave v prvej polovici 19. storočia, s dôrazom na osobnosť C. J. Mertza (Bratislava 2007). Ako pedagóg hry na gitare pôsobí na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU.
Miloš Slobodník študoval na Konzervatóriu v Žiline (gitara – Dušan Lehotský) a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (gitara – Jozef Zsapka). Aktívne sa venuje sólistickej a komornej hre. Ako sólista vystúpil na Medzinárodnom festivale Josepha Kaspara Mertza v Bratislave, na medzinárodnom festivale Cithara aediculae v Nitre a na medzinárodných festivaloch v Budimíri a v Mikulove. Koncertoval v Maďarsku, Rakúsku, Taliansku. So súborom Bratislavské gitarové kvarteto sa popri domácom účinkovaní (napr. na festivale Bratislavské hudobné slávnosti) predstavil aj v Českej republike, Grécku, Juhoslávii, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Severnom Írsku a Taliansku. Ako sólista i komorný hráč realizoval viacero nahrávok pre rozhlas a televíziu. Miloš Slobodník pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave a Akadémii umení v Banskej Bystrici, v rokoch 2000 – 2002 aj na VŠMU v Bratislave.
„Miloš Slobodník je všestranne zameraný gitarista. V jeho hre dominuje vysoký stupeň prirodzenej muzikality, umocnenej vycibrenou tónovou kultúrou, zmysel pre rytmus a bezpečná technická výbava.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 141-142.)
Vladimír Ondrejčák sa začal venovať hre na klasickej gitare v jedenástich rokoch ako žiak Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Banskej Bystrici a už o štyri roky neskôr sa s úspechom predstavil na Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 97, odkiaľ si odniesol 2. cenu. Konzervatórium vyštudoval v Banskej Bystrici pod pedagogickým dohľadom Márie Sedlákovej, vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠMU v triede Jozefa Zsapku a jeho asistenta Martina Krajča. Počas štúdií sa zúčastnil na majstrovských kurzoch vedených poprednými gitarovými osobnosťami (Suzana Prieto, Odair Assad, Anders Miolin, Alvaro Pierri, Walter Feybli, Stefan Hackl, Marco Socias) a účinkoval na rôznych súťažných podujatiach. Je nositeľom čestného uznania (za štvrté miesto) zo súťaže Mladí gitaristi v Dolnom Kubíne (2001) a dvojnásobným laureátom Medzinárodnej gitarovej súťaže J. K. Mertza. (2006 a 2008 – 3. ceny). Ako sólista alebo komorný hráč vystúpil nielen na domácich pódiách (Hudba pod diamantovou klenbou 2004, Banskobystrická hudobná jar 2004, Kytarový festival – Štramberk 2007, Melos-Étos 2007, Orfeus 2007, Rimavskosobotská hudobná jar 2010, Festival Konfrontácie Nitra 2010, Hummelove dni 2010, Festival J. K. Mertza 2010, Pohoda festival 2010), ale aj vo viacerých európskych krajinách (Maďarsko, Anglicko, Rakúsko, Česká republika, Taliansko). V roku 2010 uskutočnil svoju prvú prednášku na tému "Raná talianska renesancia a jej spôsob interpretácie na modernej gitare" v rámci metodického dňa v Prievidzi. Realizoval aj prvé nahrávky pre Slovenskú televíziu. V komornej hudbe spolupracuje s Bratislavským gitarovým kvartetom a od roku 2005 pôsobí v duu s Benčovou, s ktorou sa prezentovali na domácich ale i zahraničných koncertných pódiách. V rozhlase vystúpili v rámci Fóra mladých. Záznam z koncertu bol odvysielaný na rádiu Devín. V 2009 uviedol slovenskú premiéru diel pre gitaru a klavír J. K. Mertza spoločne so Zuzanou Zamborskou. Koncert sa stretol s pozitívnou kritikou v Hudobnom živote. V tomto istom roku založili s gitaristom Karolom Kompasom Mertz Guitar Duo. Spoločne sa predstavili na viacerých slovenských pódiách a na festivale Konfrontácie Nitra a tiež Pohoda festivale na trenčianskom letisku.
Slovak Music Bridge - obchodná značka
On-line predaj partitúr